تاریخ های مهم

 دريافت مقاله‌ها                                                      تا ۱۳/۹/۹۴      امسال این تاریخ تمدید نمی شود

دریافت پیشنهادکارگاه‌های آموزشی                         تا ۲۰/۹/۹۴

ارزیابی و اعلام نتایج داوری                                     تا ۵/۱۱/۹۴

دریافت نسخة نهایی مقاله‌ها                                   تا ۱۰/۱۱/۹۴

  نام نویسی بدون تأخیر                                            تا ۱۰/۱۱/۹۴

  نام نویسی با تأخیر                                                 تا  ۲۱/۱۱/۹۴

 زمان برگزاری کنفرانس                                           ۵ و ۶ اسفندماه ۱۳۹۴

 

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background