شرح محور ها

  1. نظریات، تجارب، سکوها، و ابزارهای نرم افزاری یادگیری الکترونیکی در طراحی و تالیف محتوا  و درس افزار

منظور از این محور؛ ارائه پژوهشهایی است که به گونه ای به تولید محتوا و یا درس افزار می پردازند؛و یا منجر به تولید سکوها؛ محیط ها؛و ابزارهای نرم افزاری مرتبط با حوزه یادگیری الکترونیکی و با هدف تسهیل و تسریعتعاملاتاین محیط با کاربران مختلف آن از قبیل یادگیرنده، مدرس، تولیدکننده محتوا، و یا مدیر آموزش می گردد. انتظار می رود که در تولیداین سامانه ها و نیز محتوای مربوطه، جنبه های گوناگون پداگوژی مد نظر قرار گرفته شده باشد.

 

  1. نظریات و تجارب یادگیری / یاددهی در سنجش و ارزیابی کاربران و مولفه های محیط یادگیری الکترونیکی

منظور از این محور، ارائه دستاوردهای پژوهشی از منظر یادگیری / یاددهی است که به گونه ای به ارزشیابی میزان یادگیری در محیط مجازی و در سامانه های یادگیری الکترونیکی پرداخته و یا آنکهمدل یا چارچوب پیشنهادی برای ارزشیابی در قالب یک تجربه مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

 

  1. مدلسازی کاربر و شخصی سازی مولفه های یادگیری الکترونیکی

منظور از این محور، توجه به ویژگیها، علائقو سلائق کاربر در تبیین و ارائه مدلی از اوست؛ به گونه ای که کارایی و اثربخشی محیط های یادگیری الکترونیکی در پرتو این مدل، افزایش یافتهو البتهکارایی خود مدل نیز آزمون شده باشد.

 

  1. طراحی واسط های هوشمند و محیطهای چندرسانه ای  برای مقاصد یادگیری الکترونیکی

منظور از این محور، ارائه دستاوردهای پژوهشی است که به گونه ای به ابعاد مختلف واسط کاربر در محیط های یادگیری الکترونیکی ، درجهت بهبود رضایتمندی کاربران این سامانه ها می پردازد. هوشمندی مورد نظر در این خصوص می تواند با توجه به مدل کاربر و یا در پرتوی بکارگیری تکنیک های هوش مصنوعی و یا عامل های نرم افزاری قابل تحقق باشد.

 

  1. شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای راهنما

منظور از این محور، ارائه دستاوردهای پژوهشی است که به گونه ای با افزودن قابلیت های یادگیری در شبکه های اجتماعی و یا اضافه کردنقابلیت ارتباط اجتماعی به محیط های یادگیری؛ جهت نیل به اهداف یادگیری بهره برده اند. هم چنین ، تولید ابزارهایی که به نحوی می توانند ایفاگر نقش راهنما در استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی باشند نیز در زمره تحقیقات مرتبط با این محور قلمداد می شود. انتظار می رود که ایده های ارائه شده در این محور حتی الامکان در محیط های واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

 

  1. تلفيق يادگيري الكترونيكي و مديريت دانش سازماني

منظور از این محور، ارائه دستاوردهای پژوهشی است که به گونه ای به ابعاد مختلف يادگيري الكترونيكي سازماني اعم از ديدگاه‌هاي علوم تربيتي، چالشهاي منابع انساني سازمان، جايگاه فرآيندهاي يادگيري الكترونيكي در كنار ساير فرآيندهاي سازمان، موضوع محتواي الكترونيكي سازمان و جايگاه يادگيري الكترونيكي در چرخه‌هاي مديريت دانش سازماني بپردازد.

 

  1. یادگیری الکترونیکی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منظور از این محور ارائه پژوهش هایی است که به گونه ای انعکاس دهنده نقش کارکردی یادگیری الکترونیکی در حوزه بهداشت و درمان بوده و به هریک از حوزه های آموزش عمومی بهداشت؛ مباحث سلامت، و یا آموزش آکادمیک پزشکی مرتبط باشد.

 

  1. یادگیری الکترونیکی در کاهش شکاف دیجیتالی و محرومیت زدایی

منظور از این حوزه ارائه پژوهشهایی است که با توجه به شکاف ایجاد شده ناشی از فقدان و یاکمبود دسترسی به منابع اطلاعاتی، به گونه ای در جهت تسهیل و تسریع ارائه خدمات عمومی الزامیموثر هستند.

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background