محور های کنفرانس

  1. نظریات، تجارب، سکوها، و ابزارهای نرم افزاری یادگیری الکترونیکی در طراحی و تالیف محتوا  و درس افزار
  2. نظریات و تجارب یادگیری / یاددهی در سنجش و ارزیابی کاربران و مولفه های محیط یادگیری الکترونیکی
  3. مدلسازی کاربر و شخصی سازی مولفه های یادگیری الکترونیکی
  4. طراحی واسط های هوشمند و محیطهای چندرسانه ای  برای مقاصد یادگیری الکترونیکی
  5. شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای راهنما
  6. تلفيق يادگيري الكترونيكي و مديريت دانش سازماني
  7. یادگیری الکترونیکی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  8. یادگیری الکترونیکی در کاهش شکاف دیجیتالی و محرومیت زدایی

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background