اعضای کمیته دایمی

">دكتر غلامعلي منتظر
دانشگاه تربیت مدرس

">‌دکتر فتانه تقي‌ياره
دانشگاه تهران

">دكتر احمد كاردان
دانشگاه صنعتي اميركبير

"> دكتر پروين كديور
دانشگاه خوارزمي

"> دكتر سيد علي اكبر صفوي
دانشگاه شيراز

"> دكتر جمشيد شنبه‌زاده
دانشگاه خوارزمي

">دكتر سيد اميد فاطمي
دانشگاه تهران

">دكتر كامبيز بديع
مركز تحقيقات مخابرات ايران

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background